คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพิมพ์ชนก ทองคล้าย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายกิตติกวินท์ มาซา
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวสุพัตรา ตรีคงคา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

นางสาวสิริลักษณ์ ชูเมือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป