ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ สุขสถิตย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475 - 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายชั้น ลาสนิท
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2510 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สาสุนทร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิด สายแสง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายเนตร รอดประชา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร น้อยสถิตย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ฉิมศิริ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายปานเทพ กรรณสูตร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพลินตา กะลัมพากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ ปิตะศก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชญพงษ์ สมบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก ทองคล้าย
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ช่างเย็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน