พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าหมาย
          
“ผู้เรียนทุกคนอ่านได้  เขียนได้  มีความรู้รอบด้าน  คิดวิเคราะห์สังเคราะห์  สามารถแก้ปัญหาได้มีคุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพกายแข็งแรง  สุขภาพจิตสมบูรณ์  และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

พันธกิจ  (Mission)


๑. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความทันสมัย มีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน

๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๓. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารทั้งในและนอกโรงเรียน

๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง