วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  (Vision)  โรงเรียนวัดแสงมณี

มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีภูมิทัศน์สวยสะอาด บรรยากาศน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้าง

เทคโนโลยี ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานคุณธรรมและคุณภาพ โดยครูมืออาชีพ และ

ชุมชนมีส่วนร่วม


ปรัชญาของโรงเรียน
                            
“ ปญฺญา นรนํ รตนํ ”  ปัญญา คือ แก้วของคนดี