ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ระวัติของโรงเรียน                        

โรงเรียนวัดแสงมณีเดิมเป็นโรงเรียนวัด  เริ่มมีการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2475  โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่ทำการเรียนการสอน  มีการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ถึง  ประถมศึกษาปีที่  4  พร้อมทั้งมีพระภิกษุในวัดแสงมณีเป็นครูช่วยสอน  โดยมีนายชำนาญ  สุขสถิตย์  เป็นครูใหญ่ 

ในปี พ.ศ.  2477  ได้เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล ซึ่งใช้ชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลบึงบา(วัดลำน้ำราษฏรบำรุง)
มีการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ประถมศึกษาปีที่  4 
วันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2500  นางแจ่ม  แสงมณี  ผู้อุปถัมภ์วัดแสงมณีเห็นว่าศาลาการเปรียญที่ทำการเรียนการสอนเริ่มทรุดโทรม  และชำรุดมาก  จึงได้บริจาคเงิน   50,000 บาท  
(  ห้าหมื่นบาทถ้วน )  ปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่  พร้อมเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนวัดแสงมณี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2502  เป็นต้นมา และในปีเดียวกัน  ( พ.ศ.  2502 )  เจ้าอาวาสวัดแสงมณี  และคณะครูร่วมบริจาครวมได้เงิน    20,000บาท (  สองหมื่นบาทถ้วน )  และได้งบประมาณจากทางราชการอีก  120,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  มาสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 103 / 2526 
จำนวน  3  ห้อง โดยมีนายชิ้น  สาสนิทเป็นครูใหญ่ 
ในปี พ.ศ.  2529  ได้รับอนุมัติจากทางจังหวัดปทุมธานี  ให้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่  6 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ประถมศึกษาปีที่  6  
วันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2535  ได้งบประมาณ  1,763,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105 / 2529  จำนวน  4  ห้อง  ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ 

ในปี  พ.ศ.  2554  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้อนุเคราะห์จัดสร้างตึกแบบ         
3 ชั้น โดยนายชาญ  พวงเพ็ชร  (นายก อบจ.) งบประมาณ  9,499,900  บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดเสร็จวันที่ 19 เมษายน  พ.ศ.  2559 ภายใต้ชื่ออาคาร  “อาคาร อบจ.ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ”แต่ปี พ.ศ. 2554 เกิดภาวะน้ำท่วม จึงเลื่อนในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2555 และแล้วเสร็จภายในปี 2555 โรงเรียนวัดแสงมณีได้ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556